RK

Robert Krstevski

БЛОЖИЌ

Explore Kriva Palanka | Истражи ја Крива Паланка

Animals | Животни

Post Page Advertisement [Top]


EN: I have mentioned this place in few of my posts but now I decided to write a special  post about it. It's not actually a village, but a neighborhood of a village called Gradec, Kriva Palanka, Macedonia. It's a place where my grandfather was born, where he spent the first twenty years of his life and the place where he kept coming back while he was alive.
MK: Го споменав ова место во неколку од моите објави но сега одлучив да напишам специјална објава за местово. Всушност, тоа не е село, туку маало од селото наречено Градец, Крива Паланка, Македонија. Тоа е место каде мојот дедо е роден, каде ги поминал првите дваесет години од неговиот живот и местото каде што продолжи да се враќа додека беше жив.

1. SPRING | КЛАДЕНЕЦ

- One of the most characteristic things about this place is the spring. The path is muddy but there are rocks and you go step by step in order to get to the spring. People use this water for drinking and for all other their needs.
Едно од најкарактеристичните нешта за ова место е кладенецот. Патот е каллив, но има камења и одите чекор по чекор за да стигнете до кладенецот. Луѓето ја користат оваа вода за пиење и за сите други потреби.
2. PEOPLE | ЛУЃЕ 

- Many people moved to the town, there remained only few who constantly live in this beautiful piece of nature. 
- Многу луѓе се преселиле во градот, останале малкумина кои постојано живеат во ова прекрасно парче природа. - This woman is ready to go to the spring in order to fill the tubes with water. 
- Оваа жена е подготвена да оди до кладенецот за да ги наполни тубите со вода. 3. BUILDINGS AND ARCHITECTURES | ГРАДБИ И АРХИТЕКТУРИ

The buildings are old, mainly built of stones and mud. See the photos below.
Градбите се стари, главно изградени од камења и кал. Погледнете ги сликите подолу.


4. LIVESTOCK | ДОБИТОК

- When it comes to the animals, people are breeding goats, cows, donkeys, horses and many hens. 
- Кога станува збор за животните, луѓето одгледуваат кози, крави, магариња, коњи и многу кокошки.5. NATURE | ПРИРОДА 

In the last photos of this post, you can see the nature surrounding this beautiful place. 
- Во последните фотографии од оваа објава, може да ја видите природата која го опколува ова прекрасно место. 
- Тhe path to this place is rocky but it is wide enough to get there by a car. 
- Патот до ова место е каменлив, но е доволно широк за да се стигне до таму и со автомобил. PHOTOS FROM OTHER POSTS WHICH ARE TAKEN IN THIS PLACE: 
ФОТОГРАФИИ ОД ДРУГИ ОБЈАВИ КОИ СЕ НАПРАВЕНИ НА ОВА МЕСТО:


RELATED POSTS | ПОВРЗАНИ ОБЈАВИ 

 Ѓаволешката карпа во Крива Паланка, Македонија „У субота, на пазар...“ | Крива Паланка, Македонија


 Зима во Крива Паланка, Македонија
   
No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib